Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Doel 1-1 Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast

Doel 1-1 Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast

Doel en beoogd maatschappelijk effect?

De provincie wil Zuid-Holland beschermen tegen overstromingen en de gevolgen van overstromingen en wateroverlast zoveel mogelijk beperken. Dit is van essentieel belang voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en voor het vestigingsklimaat. Deze opgave wordt de komende decennia groter door de effecten van klimaatverandering (zeespiegelstijging en toenemende extreme neerslag), bodemdaling en toenemende druk op de beschikbare ruimte. Het Nationaal beleidskader hiervoor zijn het Nationaal Deltaprogramma en de Deltabeslissingen. De Deltabeslissingen hebben als doel dat Nederland in 2050 (zo goed mogelijk) klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Ook moet in 2050 bereikt zijn dat iedereen achter een dijk of duin een basisveiligheid tegen overstromingen heeft. In oktober 2014 is door Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie onderschreven. Deze houdt in dat overheden klimaatbestendigheid en waterrobuust inrichten vóór 2020 integreren in hun eigen beleid en handelen. Deze beslissing is gevolgd door het verschijnen van de Nationale Adaptatie Strategie (NAS) eind 2016 en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (Prinsjesdag 2017), waarin de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie nader wordt geconcretiseerd.

De opgave om Zuid-Holland (klimaat- en bodemdaling) adaptief te maken is groot. In de NAS is vastgelegd dat Nederland in 2020 beleid heeft bepaald dat wij in 2050 klimaatadaptief zijn. In die lijn is onze ambitie om samen met andere overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten in Zuid-Holland de transitie naar een klimaatbestendige delta te versnellen.

Bijstelling beleidsrealisatie

Ook voor dit doel is de Najaarsnota 2019 in verband met de collegewisseling beleidsarm opgezet. Alle aanpassingen in de najaarsnota komen voort uit actuele voortgangsinformatie binnen bestaand beleid en worden gefinancierd uit de eigen programmareserves.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling