Najaarsnota 2019

Overzicht Overhead

Overzicht Overhead

Exploitatie

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Eenmalig
Ja/Nee

Bron

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

€ 0,25 mln (v)

Ja

FR

Deze wijziging betreft een bijstelling van budget en planning.
Aanpassing kasritme Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
De Wet Normalisering rechtspositie Ambtenaren (WNRA) beoogt de invoering van de nieuwe Ambtenarenwet 2017 als opvolger van de Ambtenarenwet 1929. Invoering van de WNRA staat gepland op 1 januari 2020. In het uitvoeringstraject kan een gedeelte van de in 2019 geraamde activiteiten pas volgend jaar worden uitgevoerd. Een gedeelte van het beschikbare budget ad € 0,25 mln wordt bij najaarsnota doorgeschoven naar 2020.

€ 0,1 mln (n)

Nee

FR

Deze wijziging betreft een bijstelling van budget.
Receptie en beveiliging bestuursgedeelte Provinciehuis
Het bestuur van de provincie is, vanwege de renovatie van het deel van het Provinciehuis waar het bestuur is gehuisvest, verhuisd naar een ander deel van het Provinciehuis. Hiertoe dient er een tijdelijke receptie te worden ingericht, die moet voldoen aan eisen van veiligheid, voor bewoners en bezoekers van het gebouw. Voor 2019 bedragen de extra kosten € 0,12 mln ten laste van financiële ruimte.

€ 0,4 mln (n)

Ja

 FR

Bijstelling exploitatiebudget tijdelijke locatie
Op basis van regelgeving in Besluit Begroting en Verantwoording dient er een technische aanpassing plaats te vinden tussen het exploitatie- en investeringsbudget (€ 0,4 mln) van het projectbudget Renovatie C gebouw.

€ 3,3 mln (v)

Nee

 FR

De loonkosten worden als gevolg van de CAO-verhoging in 2019 bij deze najaarsnota aan de Programma's 1 tot en met 4 toegerekend.

€ 0,1 mln (v)

Ja

FR

Ontwikkelingen in de organisatie hebben ertoe geleid dat het Expertisecentrum in het afgelopen half jaar veel tijd en energie heeft gestoken in zaken rondom organisatieontwikkeling. Hierdoor is een aantal geplande activiteiten van het Expertisecentrum niet uitgevoerd.

€ 0,5 mln (v)

Nee

n.v.t.

Voor het beheer van provinciaal onroerend goed wordt budget van Overhead naar Programma 1 overgeheveld. Beheer van provinciaal onroerend goed betreft namelijk geen overhead maar primair proces.

Financiële mutaties

Eenmalig
Ja/Nee

Bron

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Baten

€ 0,25 mln (n)

Ja

n.v.t.

Voor het beheer van provinciaal onroerend goed wordt budget van Overhead naar Programma 1 overgeheveld. Beheer van provinciaal onroerend goed betreft namelijk geen overhead maar primair proces.

Financiële mutaties

Eenmalig
Ja/Nee

Bron

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Toevoeging aan reserve

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Financiële mutaties

Eenmalig
Ja/Nee

Bron

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Onttrekking aan reserve

€ 0,05 mln (n)

Ja

N.v.t.

UIt de reserve Jonge ambtenaren wordt € 0,05 mln minder onttrokken vanwege het feit dat er dit jaar geen MBO-kandidaten zijn aangenomen. Door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bestaat er voor deze doelgroep voldoende mogelijkheden.

Overzicht reserves

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling