Najaarsnota 2019

Extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland

Extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland

In de bestuurlijke inleiding van de Begroting 2017 is aangegeven dat de provincie ruimte en vertrouwen heeft om de ambities verder te versnellen, te verdiepen en te versterken door middel van incidentele en structurele inzet van middelen. Hierbij is welbewust naar kansen gekeken die nog in de resterende collegeperiode kunnen worden uitgevoerd (of verplicht). In de Begroting 2017 zijn 12 voorstellen benoemd, waarover bij de Voorjaarsnota 2017 een afweging is gemaakt. In deze kijklijn wordt een totaaloverzicht gegeven van de 12 voorstellen gevolgd door een toelichting op de stand van zaken en een eventuele afwijking ten opzichte van hetgeen in de Begroting 2019 is opgenomen.

T otaaloverzicht extra investeringen in slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland

Nr.

Onderwerp
(bedragen in €)

Besluit Voorjaarsnota 2017

I/S

R/B

Doel

Actualisatie t.o.v. de Vooraarsnota 2019

Versnellen transitie naar innovatieve en duurzame toekomst

1

Fonds ter financiering kleinschalige, maatschappelijke energieprojecten

2,000,000

I

R

3.2

Nee

2

Bijdrage aan de transitie van het chemiecluster in de Rotterdamse haven

7,500,000

I

R

3.1

Afgerond

3

Nieuwe impuls voor verduurzaming mobiliteit

6,000,000

I

B

2.1

Nee

4,000,000

I

B

2.2

Nee

4

Accez

5,000,000

I

B

3.1

Afgerond

Versterken Zuid-Hollandse economie

5

Reservering voor de uitvoering van 'Investeren in vernieuwing'

5,000,000

I

R

3.1

Afgerond

6

Bijdrage aan de modernisering van het glastuinbouwcluster in het Westland

4,000,000

I

R

3.1

Afgerond

7

Extra bijdrage t.b.v. cofinanciering van de innovatiestimulering MKB

1,000,000

I

R

3.1

Afgerond

8

Ophoging budget voor regionale gebiedsgerichte werken

5,000,000

I

R

3.1

Afgerond

Verdiepen van bestaande ambities

9

Behoud aanbod en verbetering van het openbaar vervoer (m.i.v. 2018 € 1,5 mln)

3,000,000

S

B

2.2

Afgerond

10

Oplossen knelpunten openbaar vervoer

1,500,000

I

B

2.2

Afgerond

11

Beperkte verlaging opcenten op de MRB (m.i.v. 2017 € 1 mln)

3,000,000

S

5

Afgerond

12

Extra impuls om Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving versneld te versterken

500,000

I

R

1.6

Afgerond

500,000

I

B

1.6

Afgerond

Totaal

48,000,000

I/S = Incidenteeel / Structureel

R/B = toevoeging aan Reserve of Budget

1. Fonds ter financiering kleinschalige, maatschappelijke energieprojecten

De extra middelen voor kleine Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en particulieren worden volgens planning toegekend, nu volgens geldende regeling al aan kleine VvE’s. Om ook particulieren te kunnen helpen, moet de regeling gewijzigd worden. Daarvoor wordt aangesloten bij een experiment microsubsidies in het kader van Transparante en Open Provincie (TOP), gereed laatste kwartaal 2019. Voor energiemaatregelen achter de voordeur zijn de eerste projecten gestart.

2. Bijdrage aan de transitie van het chemiecluster in de Rotterdamse haven

In de Voorjaarsnota 2017 is een bedrag van € 7,5 mln gereserveerd voor een bijdrage aan de transitie van het chemiecluster in de Rotterdamse haven. Het project Waste to Chemistry is aan deze transitieopgave gekoppeld. Het gaat hierbij om de realisatie van een fabriek in de Rotterdamse haven die afvalstoffen zal omzetten naar duurzame chemische bouwstenen (methanol). De provincie werkt in de projectuitwerking naast de private initiatiefnemers samen met andere publieke partijen (zoals de gemeente Rotterdam en Rijksoverheid). Doordat de subsidie wordt verstrekt in de vorm van een lening is er een (grote) kans dat het leningbedrag wordt terugbetaald. Er is voor het risico rond deze lening een risicoreserve ingesteld van 40% (dus € 3 mln) van de lening. Mocht blijken dat het risicoprofiel na verloop van tijd is veranderd, dan zal de risicoreserve worden aangepast.

3. Nieuwe impuls voor verduurzaming mobiliteit

Met de investeringen van de "Nieuwe Impuls Verduurzaming Mobiliteit” is het de afgelopen jaren gelukt om, met de realisatie van proeftuinen (“living labs”), de nodige innovatie en vernieuwing op gang te brengen binnen het terrein van mobiliteit en infrastructuur. Hierdoor is het concept "weg van de energietransitie" gerealiseerd op de provinciale wegen N211 en N470. Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een SBIR (Small Business Innovation Research)-competitie in gang gezet. Het SBIR-traject wordt een proeftuin voor natte infrastructuur waar vooral ook MKB bedrijven van profiteren. Daarnaast is de impuls gebruikt om via de Subsidieregeling Mobiliteit innovaties van andere wegbeheerders mogelijk te maken. Een groot deel van de middelen is inmiddels gebruikt of bestuurlijk toegezegd. De combinatie van gebiedsgericht werken en het koppelen aan innovaties, samen met onze Zuid-Hollandse kennisinstituten, leidt tot een succesvol innovatie impuls met relatief beperkte middelen. Het is een vorm van stimulering die zeker in de volgende jaren navolging verdient.

4. Bijdrage aan een Zuid-Hollandse transitiecampus - echt groene groei (ACCEZ)

Bij Voorjaarsnota 2017 is een bedrag van € 5 mln vanuit de extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland beschikbaar gesteld en toegevoegd aan Versterking economie. Dit bedrag is middels vaststelling van de Begroting 2018 op 8 november 2017 ingezet op exploitatie. In de Voorjaarsnota 2018 is het kasritme opgenomen ter besteding van de middelen voor de komende jaren. Het meerjarig programma is in april 2018 onder de naam ACCEZ (Accelerating Circular Economy Zuid-Holland) van start gegaan. Ongeveer 70% van de middelen wordt besteed aan funderend en kort cyclisch onderzoek, 30% aan organisatiekosten, inclusief PR. De activiteiten binnen de investeringsimpulsen zijn uitgevoerd binnen de reguliere arbeidscapaciteit. 

5. Reservering voor de uitvoering van ‘Investeren in vernieuwing’

In de Jaarrekening 2017 stond dat het SMITZH-programma (smart manufacturing) vergroot moet worden met meer publieke en private middelen. Er is in 2018 een voorstel voorgelegd aan PS, waarbij ook de inzet werd betrokken van de € 3,5 mln vanuit de investeringsimpuls Investeren in vernieuwing die voor de Fieldlabs bestemd was. Met de € 2 mln die reeds in de Begroting 2018 voor Fieldlabs was opgenomen, is daarmee  in 2018 een budget van maximaal € 5,5 mln vrij gemaakt voor SMITZH. In het najaar van 2018 is het voorstel m.b.t. SMITZH goedgekeurd door PS. De gesubsidieerde activiteiten lopen naar huidige opgave door tot en met 2022. De overige € 1,5 mln die onder Investeren in vernieuwing was vrij gemaakt zal in 2019 worden besteed aan de 'Campusregeling' voor de TU Delft en Universiteit Leiden.

6. Bijdrage aan de modernisering van het glastuinbouwcluster in het Westland

De vrijgemaakte middelen ad € 4 mln zijn volledig in de regio besteed. De gesubsidieerde activiteiten lopen bij de subsidieontvangers conform huidige planning nog door tot en met 2021.

7. Extra bijdrage t.b.v. cofinanciering van de innovatiestimulering MKB

Deze impuls van € 1 mln is in 2017 extra geïnvesteerd in het subsidieplafond van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland (MIT ZH). Er zijn met deze middelen meer MIT R&D samenwerkingsprojecten gefinancierd in 2017 en daarmee is deze impuls al enige tijd afgerond.

8. Verhoging budget voor regionale gebiedsgerichte economische werken

Op 14 december 2017 hebben Gedeputeerde Staten het Maatregelenpakket gebiedsgericht werken Zuid-Holland 2017 vastgesteld, waarmee een bedrag van in totaal € 6.085.000 in de vorm van subsidies zal worden verstrekt aan de gebieden Hoeksche Waard, Alblasserdam - Vijfheerenlanden, Goeree Overflakkee, Alphen aan den Rijn – Midden-Holland – Woerden, en de Leidse Regio voor het realiseren van dragende gebiedsopgaven. Het budget restant ad € 915.000 is inmiddels ingezet als onderdeel van de door Dordrecht gevraagde cofinanciering voor de Maakfabriek Dordrecht, als onderdeel van de Campusontwikkeling Drechtsteden in het kader van de Groeiagenda Drechtsteden (looptijd t/m 2031).

9. Behoud aanbod en verbetering van het openbaar vervoer

De structurele middelen voor behoud aanbod en verbetering van het openbaar vervoer worden deels ingezet voor de exploitatiesubsidie van het veer Maassluis - Rozenburg. Het restantbedrag is gereserveerd voor versterking van het personenvervoer over water. Daarmee zijn de middelen van deze impuls volledig ingezet.

10. Oplossen knelpunten openbaar vervoer

Middelen van de investeringsimpuls voor “Oplossen knelpunten openbaar vervoer” worden in 2017 t/m 2019 ingezet voor projecten om een aantal buslijnen langer door te laten rijden in de avonduren en om een aantal rustigere buslijnen te behouden die anders zouden zijn opgeheven. Hiermee is de leefbaarheid en bereikbaarheid van met name het landelijk gebied verbeterd. Het budget is inmiddels uitgeput, waardoor voor 2020 geen middelen meer beschikbaar zijn en deze investeringsimpuls is afgerond.

11. Beperkte verlaging opcenten op de MRB (m.i.v. 2017 € 1 mln)

De inkomsten uit opcenten zijn opgebouwd uit de omvang van het wagenpark en het door de provincie vastgestelde tarief. Het tarief is in de collegeperiode als volgt ontwikkeld:

  • In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is vastgelegd dat het opcententarief is verlaagd van 95 naar 92 opcenten.
  • De intensiveringsimpuls voor een "Slimmer, schoner, sterker Zuid Holland' in 2016 bevat een kleine verlaging naar 91,7 opcenten in 2017.
  • In de Kadernota 2016, naar aanleiding van het amendement 'Tijdelijke verlaging opcenten', is het tarief verder verlaagd naar 91,4 opcenten.
  • Tot slot is in de Begroting 2018 het tarief voor twee jaar (2018 en 2019) vastgesteld op 90,4 opcenten.

12. Extra impuls om Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving versneld te versterken

De Impuls heeft op verschillende opgaven een lerend effect gehad en een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van de kennis en expertise bij zowel de provincie als de omgevingsdiensten. Dit wordt geborgd en doorgezet in de trajecten die buiten de Impuls verder gebracht worden zoals de (programmatische) aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen, de sturing op de omgevingsdiensten en het risicogericht toezicht. De resultaten van het programma Impuls VTH zijn beschreven in de eindrapportage.