Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Doel 3-4 Goede ruimtelijke kwaliteit

Doel 3-4 Goede ruimtelijke kwaliteit

Doel en beoogd maatschappelijk effect?

Zuid-Holland bestaat uit kenmerkende landschappen, zoals het kustlandschap, het veenweidelandschap, het rivierdeltalandschap maar ook het stedelijk landschap. De combinatie van deze landschappen maakt Zuid-Holland veelzijdig en uniek. Tegelijkertijd komen er ruimtelijke opgaven op Zuid-Holland af, die tot zichtbare veranderingen kunnen leiden. Denk daarbij aan de energietransitie, verdergaande verstedelijking en aanpassing aan klimaatverandering (klimaatadaptatie). De provincie geeft ruimte aan deze grote ontwikkelingen en ook aan lokale ruimtelijke veranderingen. Op zowel lokaal, regionaal als nationaal schaalniveau is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met aanwezige landschappelijke functies en nieuwe kwaliteit toe te voegen.
De inzet van het ruimtelijke kwaliteitsbeleid is er op gericht om samen met onze partners te werken aan een aantrekkelijke leefomgeving.

De inzet vindt plaats in en buiten het Bestaand stads- en dorpsgebied (BSD). Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit binnen BSD valt onder doel 3-3.

Bijstelling beleidsrealisatie

Ook voor dit doel is de Najaarsnota 2019 in verband met de collegewisseling beleidsarm opgezet. Alle aanpassingen in de najaarsnota komen voort uit actuele voortgangsinformatie binnen bestaand beleid en worden gefinancierd uit de eigen programmareserves.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling