Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Doel 3-2 Schone en toekomstbestendige energie

Doel 3-2 Schone en toekomstbestendige energie

Doel en beoogd maatschappelijk effect?

De tussenstand van het Klimaatakkoord (juli 2018) geeft indicaties van het werk dat de provincie te wachten staat:

 • Opstellen regionale energie strategieën
 • (Ruimtelijk beleid voor) opgave hernieuwbare opwek op land tot 2030
 • Planvorming en voorbereiding verduurzaming gebouwde omgeving* tot 2022 en realisatie (warmte)infrastructuur*
 • Doorontwikkeling nieuwe energiedragers* (elektriciteit, waterstof, biomassa), opslag en conversie en bijbehorende infrastructuur* voor verduurzaming en circulair maken industrie
 • Gebiedsaanpak emissiereductie veenweiden en innovaties glastuinbouw*
 • Verdere verduurzaming OV, (brandstoffen voor) mobiliteit en infrastructuur
 • Overeenkomen regionale energie strategieën*
 • Arbeidsmarkt en scholing
 • (Markt)financiering organiseren*
 • Faciliteren burgerparticipatie*

Een deel hiervan is in de lijnorganisatie belegd, delen met * raken vooral/ook de werkzaamheden die nu in het Programma Energietransitie zijn ondergebracht.

Hoofdlijnenakkoord 2015-2019
In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is aangegeven dat de provincie een energieagenda opstelt en uitvoert. De afgelopen jaren is daar vorm aan gegeven. Het daarvoor vrijgemaakte budget loopt tot en met 2019. De huidige inzet is nog onvoldoende om de doelen van Parijs en de aangescherpte doelen voor 2030 die in de conceptteksten van het klimaatakkoord staan vermeld te halen. Om daar wel aan te kunnen voldoen, zal de provincie het huidige energieprogramma moeten intensiveren. We zullen nog meer ons instrumentarium gebruiken om energie te besparen en het gebruik van fossiele brand- en grondstoffen drastisch te verminderen bij de industrie, gebouwde omgeving en glastuinbouw en opwek van hernieuwbare energie mogelijk te maken in Zuid Holland. Dat doen we bijvoorbeeld via het stimuleren van innovaties en het uitbreiden van warmtenetten voor het verwarmen van kassen en steden met restwarmte of duurzame warmte en ruimte mogelijk maken van wind- en zonne-energie.

Bijstelling beleidsrealisatie

Ook voor dit doel is de Najaarsnota 2019 in verband met de collegewisseling beleidsarm opgezet. Alle aanpassingen in de najaarsnota komen voort uit actuele voortgangsinformatie binnen bestaand beleid en worden gefinancierd uit de eigen programmareserves.

Verduurzaming Industrie
In de Begroting 2019 is € 2,5 mln beschikbaar gesteld voor verduurzaming industrie. Deze middelen worden ingezet na afstemming van het verdelingsvoorstel met PS. In de Voorjaarsnota 2019 is van dit budget € 0,3 mln ingezet (o.a. voor waterstof). Er resteert dus nog € 2,2 mln. Deze middelen worden in 2019 niet meer ingezet. In afwachting van de besluitvorming over het klimaatakkoord (dit najaar) en de vorming van een nieuw College wordt het budget ad € 2,2 mln in een reserve gestort. Na afstemming van het verdelingsvoorstel vindt de bestemming van deze middelen plaats.

Botlekstoomnetwerk
In 2018 zijn Netverder (voorheen Stedin), Nouryon (voorheen AKZO), Lyondell-Basel, Huntsman, Air Liquide, AVR, CABOT onder leiding van het Havenbedrijf Rotterdam gaan onderzoeken of het mogelijk is een stoomnetwerk aan te leggen tussen de bedrijven zodat het gebruik van de gasboilers kan worden voorkomen. De berekende onrendabele top was zodanig dat het netwerk niet zonder overheidssteun kan worden aangelegd. Het ministerie van EZK en de provincie Zuid-Holland hebben respectievelijk € 10 en € 2 mln gereserveerd voor de aanleg van het Botlekstoomnetwerk. De verwachting was dat de uitvoering in 2019 zou starten en Provinciale Staten hebben daarvoor in de Begroting van 2019 € 2 mln gereserveerd. De laatste optimalisaties om de betrouwbaarheid te vergroten en de onrendabele top te verkleinen hebben het project iets vertraagd. Begin Q4 2019 zal de CAPEX, OPEX en beschikbaarheid/betrouwbaarheid voldoende duidelijk zijn en kunnen afnemers en aanbieders van commodity en infrastructuur de onderhandelingen afronden om de business case sluitend te krijgen. Naar verwachting kunnen dan in Q1 2020 de transport-, commodity en dispatch-overeenkomsten worden getekend indien subsidie wordt verleend. De subsidie zal dus in 2020 worden verstrekt. Dat betekent dat dit budget wordt overgeheveld naar 2020.

Energieloketten

Bij het vaststellen van de Begroting 2019 is door Provinciale Staten een eenmalig budget van € 0,4 mln beschikbaar gesteld voor het versterken van de energieloketten in Zuid-Holland. Er is een bestedingsvoorstel in ontwikkeling waarbij de energieloketten in staat gesteld worden om de toenemende vraag van woningeigenaren ten aanzien van besparing van energie, het vervangen van aardgas en het opwekken van energie tegen zo laag mogelijke kosten te kunnen blijven bedienen. De uitgave zal niet in 2019 maar in 2020 plaatsvinden omdat nog enkele juridische aspecten worden onderzocht. Het voorstel is daarom om de middelen door te schuiven naar 2020 en voor dit doel beschikbaar te houden.

Bedragen × €1,000
 • Vastgestelde begroting
 • Bijstelling