Najaarsnota 2019

Arbeidskosten (loonkosten en Inhuur)

Arbeidskosten (loonkosten en Inhuur)

Inleiding

In dit deel van de paragraaf Bedrijfsvoering wordt ingegaan op de arbeidskosten. De hieronder opgenomen bedragen voor loonkosten en kosten van inhuur betreffen de wijzigingen op de door de Provinciale Staten toegekende budgetten die zijn opgenomen in de meerjarenramingen van de Begroting 2019.

De middelen voor arbeidskosten bestaan uit:

  1. loonkosten voor de formatie van de provincie Zuid-Holland;
  2. loonkosten voor medewerkers in dienst van de provincie welke worden gedekt vanuit materiële budgetten;
  3. kosten voor de inhuur van externen.

Totaalbeeld arbeidskosten

In de onderstaande tabel zijn voor de totale arbeidskosten de beginstand, mutaties en eindstand voor het jaar 2019 opgenomen.

Totaalbeeld arbeidskosten

Omschrijving
(bedragen x 1 mln)

Begroting 2019 inclusief mutaties Voorjaarsnota 2019

Mutatie 2019

Na Najaarsnota 2019

A. Loonkosten formatie

125.7

0

125.7

B. Loonkosten M voor P

6.6

0.3

6.9

C. Kosten voor inhuur van externen

17.8

1.9

19.7

Totaal arbeidskosten

150.1

2.2

152.3

Percentage inhuur

11.86%

12.93%

Toelichting op de onderdelen van de arbeidskosten