Najaarsnota 2019

Programma 4 Bestuur en Samenleving

Doel 4-1 Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur

Doel 4-1 Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur

Doel en beoogd maatschappelijk effect?

De provincie streeft naar robuuste gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen en een slagvaardige provincie. Sterke gemeenten vormen een sterke provincie. Samen met gemeenten werkt de provincie aan hun en ons vermogen om, nu en in de toekomst:

  • Wettelijke taken goed uit te voeren
  • Maatschappelijke opgaven te realiseren, zelfstandig en in samenwerkingsverband
  • In regionaal verband een krachtige partner te zijn voor andere overheden, ondernemers, maatschappelijke middenveld en inwoners

De provincie helpt gemeenten en gemeenschappelijke regelingen bij het bevorderen van een gezonde financiële huishouding en biedt daarmee meerwaarde aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. Zij vormt met het instrument financieel toezicht één van de ‘checks and balances’  binnen het openbaar bestuur.

In 2018 is het Interbestuurlijk Programma (IBP) gestart, waarbij het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten zich nadrukkelijk als 1 overheid presenteren. In programma klinkt duidelijk door dat elk van deze organisaties de maatschappelijke opgaven niet alleen kan en wil oppakken. Een groot deel van de uitvoering van het IBP zal in 2019 plaatsvinden. Welke gevolgen dat voor ons en onze gemeenten heeft is nog niet te overzien.
Europa biedt in toenemende mate kaders en instrumenten die van belang zijn bij de realisatie van provincieopgaven. We kiezen voor een actieve rol om hierop in te spelen.
In 2019 wordt verder gewerkt aan het realiseren van een transparante provincie. 2019 staat in het teken van het afronden van het impulsprogramma TOP, dat naar aanleiding van het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is opgezet en het overdragen van de resultaten aan andere organisatieonderdelen.
Eventuele vernieuwingen die volgen uit coalitieakkoord 2019-2023 zullen extra aandacht vragen.

Bijstelling beleidsrealisatie

IPO (€ 0,1 mln)
Het huidige budget is in 2019 ontoereikend. Voorheen deden we een bijdrage aan de organisatie en bijdrijfsvoeringsuitgaven (secretariaatskosten).
In 2018  zijn door het IPO een aantal aanvullende posten opgenomen in de begroting voor 2019  zoals kennishub en IBP algemeen enz. Hierdoor valt de bijdrage iets hoger uit. De definitieve vaststelling van de IPO-begroting heeft in december 2018 plaatsgevonden. Bij de voorjaarsnota is een bedrag ad € 100.000 geraamd. Dit bleek niet voldoende te zijn.
Bij deze najaarsnota wordt dekking voor het tekort van € 128.000 gevraagd. Deze structurele verhoging wordt ook bij de Begroting 2020 opgenomen.

Onvoorziene kosten behandeling Wob-verzoek
De wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Er is sprake van een toename in aantal en omvang van Wob verzoeken. De behandeling is complex en vraagt veel extra capaciteit van de organisatie maar ook bijvoorbeeld juridische advisering en in sommige gevallen inzet van andere (semi) overheden. Bij deze najaarsnota wordt een bedrag gevraagd van € 0,5 mln. Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 wordt bij begroting extra budget gevraagd. Voor 2020 € 1 mln, voor 2021 € 1 mln en voor 2022 € 0,5 mln.

De kans bestaat dat er een verdere stijgende lijn komt in vooral complexe en omvangrijke verzoeken om informatie waardoor de ambtelijke organisatie voor extra kosten komt te staan en capaciteit nodig heeft. Per geval kan de claim hoog zijn. Per verzoek kan het benodigde budget vele malen hoger zijn dan het hiervoor beschikbaar gestelde budget. De vraag van de buitenwereld om informatie is niet in te schatten. Het steeds verder openbaar maken van stukken binnen de PZH is al enige jaren bezig. De provincie moet hier voldoen aan de eisen zoals de centrale wetgeving die stelt en biedt geen mogelijkheid hieraan beperkingen op te leggen. Om dit risico beheersbaar te maken wordt bij de Begroting 2020 een bedrag van € 3 mln opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling