Najaarsnota 2019

Programma 4 Bestuur en Samenleving

Doel 4-2 Cultuurparticipatie en bibliotheken

Doel 4-2 Cultuurparticipatie en bibliotheken

Doel en beoogd maatschappelijk effect?

Iedereen moet actief of passief aan cultuur mee kunnen doen. Dat is primair een taak van gemeenten. Maar om de gemeenten bij hun taak te helpen, betalen wij mee aan de Basisvoorziening Cultuurparticipatie (bestaande uit Kunstgebouw, Jeugdtheaterhuis, Popunie en de Stichting Educatieve Orkest Projecten). De provincie wil de huidige Basisvoorziening Cultuurparticipatie deze periode waarborgen en continueert de subsidie aan Kunstgebouw, Jeugdtheaterhuis, Popunie en Stichting Educatieve Orkest Projecten gericht op het versterken van de actieve en passieve deelname van kinderen en jongeren aan cultuur. Belangrijke doelgroepen van de provinciale culturele basisvoorziening zijn de gemeenten en het onderwijs in Zuid-Holland.

De provincie wil haar wettelijke taken uit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen goed uitvoeren en vindt het belangrijk dat inwoners van Zuid-Holland zo goed en volledig mogelijk bediend worden in hun zoektocht naar kennis, informatie en cultuur. Bibliotheken leveren hieraan een belangrijke bijdrage. De provincie Zuid-Holland ondersteunt de openbare bibliotheken en het bibliothekennetwerk in Zuid-Holland door middel van een boekjaarsubsidie aan de Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI) ProBiblio. POI’s zijn uit hoofde van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen verantwoordelijk voor onder andere distributie van fysieke werken door middel van interbibliothecair leenverkeer en het samen met andere partijen ontwikkelen van innovaties voor lokale bibliotheken. Vanaf 1 januari 2017 geeft de provincie uitvoering aan het besluit van Provinciale Staten om richting ProBiblio een sturend opdrachtgever te zijn en daartoe worden de actiepunten uit het Plan van aanpak Opdrachtgeverschap ProBiblio uitgevoerd. Dit naar aanleiding van de in 2016 uitgevoerde externe doorlichting van ProBiblio. De gesubsidieerde activiteiten van ProBiblio passen binnen het in 2017 ontwikkelde Toetsingskader provinciale ondersteuningsinstelling openbare bibliotheekvoorzieningen Zuid-Holland.

Het toetsingskader wordt in 2019 geëvalueerd, waarbij gemeenten en bibliotheken worden betrokken.

Bijstelling beleidsrealisatie

Ook voor dit doel is de Najaarsnota 2019 in verband met de collegewisseling beleidsarm opgezet. Er zijn geen wijzigingen in de beleidsrealisatie. Daarnaast melden wij hier dat er via een Amendement bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2019 € 1 mln is toegevoegd aan dit doel voor de bijdrage van de provincie aan de organisatiekosten van het Eurovisie Songfestival 2020, indien dit in de regio wordt gehouden.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling