Najaarsnota 2019

Programma 4 Bestuur en Samenleving

Doel 4-3 Borgen kennis sociaal domein

Doel 4-3 Borgen kennis sociaal domein

Doel en beoogd maatschappelijk effect?

De provincie streeft naar het ontwikkelen en uitvoeren van gefundeerd ofwel "data driven" beleid. Dat is beleid dat is gebaseerd op betrouwbare gegevens over de ontwikkelingen in Zuid-Holland. Hiertoe voert de provincie de concernopgave Public Intelligence uit. Het borgen van de kennis van het sociaal domein is onderdeel hiervan. In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is opgenomen dat de kennis van het sociale domein geborgd wordt. Het doel is beleidsinformatie over maatschappelijke ontwikkelingen in Zuid-Holland te genereren als aanvulling op de sectorale beleidsinformatie. De beleidsinformatie over maatschappelijke ontwikkelingen omvat gegevens over en analyse van sociale, economische en demografische ontwikkelingen. In het fysiek-ruimtelijk beleid kan hiermee rekening worden gehouden. Zo kan integraal provinciaal beleid voor maatschappelijke opgaven worden ontwikkeld en uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met de inwoners van Zuid-Holland.

Bijstelling beleidsrealisatie

Ook voor dit doel is de Najaarsnota 2019 in verband met de collegewisseling beleidsarm opgezet. Binnen het bestaande budget zal € 1,3 mln nader worden ingezet voor Waardevol Digitaliseren, waarvan € 0,6 mln voor Basis op orde.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling