Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Effectindicatoren

Effectindicatoren (= outcome indicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

1.4.a

Biodiversiteitsgraadmeter: nader in te vullen

100

PM

PM

PM

PM

1.4.b

Kwaliteit SNL-beheertypen (flora, fauna, structuur, abiotiek en ruimtelijke condities)

M.i.v. 2019

nulmeting

afhankelijk van nulmeting in 2019

afhankelijk van nulmeting in 2019

PM

1.4.c

Kwaliteit habitattypen in Natura 2000 gebied met vastgesteld beheerplan (% met een goede kwaliteit)

27%

27%

27%

27%

PM

1.4.d

Kwaliteit leefgebied/populatiegrootte vogel- en habitatrichtlijnsoorten in N2000 gebied met vastgesteld beheerplan (% met goede kwaliteit)

49%

49%

49%

49%

PM

ga terug