Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Doel 1-4 Natuur en biodiversiteit

Doel 1-4 Natuur en biodiversiteit

Doel en beoogd maatschappelijk effect?

Met dit doel wordt beoogd op termijn het volgende te bereiken:

  • Natuurwaarden in het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS), blijven voldoen aan de ambitie uit het natuurbeheerplan
  • Het Natuurnetwerk in Zuid-Holland is compleet inclusief de ecologische verbindingen
  • De Natura 2000 instandhoudingsdoelen zijn behaald met behoud van economische ontwikkelruimte (conform de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)).

Het natuurbeleid van de provincie Zuid-Holland is gericht op het behouden van de bestaande natuurwaarden. Daarnaast heeft de provincie zich als doel gesteld om de natuurkwaliteit te verhogen en nieuwe natuur te ontwikkelen. Om dit te bereiken werkt de provincie samen met andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een mooi Zuid-Holland met veel groen en water dicht bij huis. We willen een mooie en gezonde woon- en werkomgeving tot stand brengen. Hierbij hoort ook natuur die zich uitstrekt van de voordeur tot de kernen van natuurgebieden in de omgeving.

Zuid-Holland heeft landschappen en natuurwaarden die in heel Europa bijzonder zijn: de duinen, de delta en het veenweidegebied. De provincie is verantwoordelijk voor het behoud en de ontwikkeling van deze landschappen. Om de natuurwaarden op peil te houden stelt de provincie geld beschikbaar voor natuurbeheer en maakt zij afspraken met terreinbeheerders, agrariërs en vrijwilligers. De komende jaren wordt geïnvesteerd in de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland, een netwerk van natuurgebieden die onderling met elkaar verbonden zijn. Nu ontbreken er nog schakels in het netwerk. Daarnaast wordt extra geïnvesteerd in het verbeteren van het leefgebied van weidevogels en de Zuid-Hollandse icoonsoorten.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Door het compleet maken van het NNN worden de natuurgebieden in Zuid-Holland met elkaar verbonden, waardoor populaties planten en dieren duurzaam in stand gehouden kunnen worden.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij voorkeur bij de partners in de regio. De afgelopen periode zijn goede ervaringen opgedaan met gebiedsgericht werken. Er wordt integraal aan verschillende doelen gewerkt, zoals biodiversiteit, water, bodem, recreatie en duurzame landbouw. Voordeel van deze aanpak is een breed draagvlak in de regio. De provincie gaat daar de komende jaren mee door. De ecologische verbindingen maken waar mogelijk onderdeel uit van de integrale gebiedsafspraken waarbij sprake is van cofinanciering door de gebiedspartners.

In 2018 is de realisatiestrategie voor het NNN aangepast. De provincie neemt als netwerkende overheid de leiding bij het starten van gebiedsprocessen en indien nodig neemt de provincie het voortouw bij de realisatie. Dit draagt bij aan de gewenste versnelling van die realisatie. Dat is nodig om, conform de afspraken met het Rijk, de realisatie van het NNN per 2027 af te ronden. Om die deadline te halen is besloten om niet pas in 2021, maar nu al te starten met de uitvoering van de circa 500 hectare die was aangemerkt als strategische reservering. Ook wordt extra geïnvesteerd in de ecologische verbindingen.

Natura 2000

In de Natura 2000 gebieden staan de Europees beschermde natuurwaarden centraal. Er zijn Natura 2000 beheerplannen voor deze gebieden opgesteld. In de eerste beheerplanperiode ligt de focus bij het behoud van de aanwezige waarden. Dit houdt in dat de achteruitgang wordt gestopt en de basis wordt gelegd om in de tweede beheerplanperiode ook verbetering te realiseren.

Extra investeringen voor weidevogels en icoonsoorten

De aantallen weide- en akkervogels nemen landelijk de laatste decennia sterk af. Dit is ook in Zuid-Holland het geval. Daarom gaat de provincie extra investeren in weidevogels en icoonsoorten. Samen met de partners in de regio wordt er een actieplan opgesteld voor boerenlandvogels (aan de hand van motie 725 ‘Miljoenen voor winst en weidevogels’). Het Actieplan Boerenlandvogels is in 2019 vastgesteld.. Vooruitlopend hierop waren al, na afstemming met gebiedspartijen, enkele maatregelen gestart: maatregelen om predatie tegen te gaan, de verbetering van de (waterstaatkundige) inrichting van het Oudeland van Strijen en het praktijkgerichte onderzoek Winst en Weidevogels van het Louis Bolk Instituut.

Dit onderzoek richt zich op het in de praktijk brengen van maatregelen die gunstig zijn voor weidevogels, zoals de ontwikkeling van kruidenrijk grasland. In de kadernota hebben PS een extra investering van € 10 mln opgenomen ten behoeve van de realisatie van weidevogeldoelen / icoonsoorten op PZH-gronden buiten het NNN. In 2019 wordt per deelgebied het plan voor de realisatie van een weidevogelkerngebied verder concreet uitgewerkt, samen met de gebiedspartijen (gemeenten, waterschappen, vrijwilligers, collectieven). In 2019 worden de pachtvoorwaarden voor deze gronden afgestemd op de weidevogeldoelen.

Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving / Uitvoeringsagenda

In februari 2019 is de visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving vastgesteld. Deze visie vloeit voort uit de wet Natuurbescherming en maatschappelijke ontwikkelingen die op de provincie afkomen zoals verstedelijking, klimaat en energie. Om een antwoord te bieden op deze uitdagingen heeft de provincie besloten een visie te ontwikkelen waarbij deze verschillende opgaven behandeld worden. Deze integrale visie omvat het bestaande beleid, zoals het NNN, Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water. Daarnaast richt de visie zich op het behouden en versterken van de biodiversiteit buiten het NNN en de Natura 2000 gebieden. De visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving vervangt de huidige Beleidsvisie Groen. Bij het opstellen van de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving zijn zo veel mogelijk maatschappelijke partijen betrokken.

Tegelijk met de visie is er ook een Uitvoeringsagenda vastgesteld. Hierin wordt de visie uitgewerkt in concrete doelen.

Bijstelling beleidsrealisatie

Ook voor dit doel is de Najaarsnota 2019 in verband met de collegewisseling beleidsarm opgezet. Alle aanpassingen in de najaarsnota komen voort uit actuele voortgangsinformatie binnen bestaand beleid en worden gefinancierd uit de eigen programmareserves.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling