Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 3 Meerjarenplan Bodemsanering

0

0

163

163

0

0

0

0

PR 1 Frictiekosten RUD

500

500

0

500

647

0

0

0

Saldo reserves

-500

-500

-163

-663

-647

0

0

0

ga terug