Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Doel 1-6 Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu

Doel 1-6 Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu

Doel en beoogd maatschappelijk effect?

De provincie werkt aan een gezonde en veilige leefomgeving in Zuid-Holland. Dat doen we door ervoor te zorgen dat mensen zo weinig mogelijk worden blootgesteld aan:

  • Verontreinigde lucht
  • Te hoge geluidbelasting
  • Risico’s vanwege risicovolle activiteiten met, of transport van, gevaarlijke stoffen.

Waarbij minimaal voldaan dient te worden aan Europese en nationale normen die op deze gebieden gelden.

De (emissie)normen voor lucht, geluid en externe veiligheid bepalen de ontwikkelruimte in Zuid-Holland. Tot 2040 is er met name in de stedelijke netwerken (zoals de Randstad) sprake van een groeiende bevolking en mobiliteit. Dit kan bij ongewijzigd beleid leiden tot meer geluid, een mindere luchtkwaliteit en meer veiligheidsrisico’s. In de economische zwaartepunten, zoals de dienstensector in de steden, de industrie daarbuiten, de Rotterdamse haven en de Greenports, wordt een productiegroei verwacht. Bij ongewijzigd beleid kan dit eveneens leiden tot grotere milieudruk. Deze groei biedt echter ook kansen voor innovatieve maatregelen om de groei-ambities binnen de huidige milieugrenzen (geluid, lucht, stikstof depositie en veiligheid) op te vangen. Het is van belang om het aantal blootgestelden aan overmatige geluidbelasting, stikstofoxiden (NOx), fijnstof en verhoogd overlijdensrisico als gevolg van activiteiten met gevaarlijke stoffen in de provincie te blijven monitoren en beleid zo nodig aan te passen om Zuid-Holland aantrekkelijk te houden.

Bijstelling beleidsrealisatie

Ook voor dit doel is de Najaarsnota 2019 in verband met de collegewisseling beleidsarm opgezet. Alle aanpassingen in de najaarsnota komen voort uit actuele voortgangsinformatie binnen bestaand beleid en worden gefinancierd uit de eigen programmareserves.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling