Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Doel 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Doel 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Doel en beoogd maatschappelijk effect?

Met dit doel wordt beoogd het volgende te bereiken:

  • Evenwicht tussen beschikbaarheid en vraag zoetwater voor nu en in de toekomst, met de voorkeursstrategieën uit het Deltaprogramma als leidraad;
  • Voldoende drinkwatervoorzieningen en drinkwatervoorraden (kwalitatief en kwantitatief);
  • Alle grondwaterlichamen voor de Kader Richtlijn Water (KRW) in 2027 in goede toestand (kwantitatief en kwalitatief);
  • Alle KRW-oppervlaktewaterlichamen in 2027 in goede toestand (kwalitatief);
  • Grond- en oppervlaktewater in Natura 2000 gebied voldoet aan eisen van natuurdoelen (kwalitatief en kwantitatief);
  • Voldoende veilige en kwalitatief goede zwemwaterlocaties;
  • Omgaan met veenbodemdaling (stoppen, remmen of loslaten).

Bijstelling beleidsrealisatie

Ook voor dit doel is de Najaarsnota 2019 in verband met de collegewisseling beleidsarm opgezet. Alle aanpassingen in de najaarsnota komen voort uit actuele voortgangsinformatie binnen bestaand beleid en worden gefinancierd uit de eigen programmareserves.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling