Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Doel 1-5 Duurzame landbouw

Doel 1-5 Duurzame landbouw

Doel en beoogd maatschappelijk effect?

Met dit doel wordt beoogd het volgende te bereiken:

 • Verbeteren kwaliteit van de leefomgeving via verduurzaming door:
  • Sluiten van kringlopen van grondstoffen
  • Versterken van regionale voedselketens
  • Versterken biodiversiteit bij normale agrarische bedrijfsvoering door nieuwe verdienmodellen
 • Versterken van volhoudbare sterke economische sector door:
  • Landbouwsector als sterke economisch cluster op lange termijn in stand houden

We willen komen tot een duurzame landbouw- en voedselketen in Zuid-Holland, met gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor iedereen. Bij deze maatschappelijke opgave staat een veranderaanpak met proeftuinen centraal (netwerkaanpak). Proeftuinen zijn zichtbare plekken waar de provincie samen met koplopers in de landbouw- en voedselketen duurzame landbouwinnovaties uitprobeert en ontwikkelt.

Deze innovatieve aanpak heeft onder meer het Open Netwerk Voedsel Innovatie Zuid-Holland opgeleverd, met de Zuid-Hollandse Voedselfamilies als zelfstandig transitie- en innovatienetwerk. Het doel van deze netwerken is elkaar te voeden met kennis en inspiratie over de proeftuinen.

De combinatie van proeftuinen met het Platform Duurzame Landbouw en het Kennis- en Ontwikkelprogramma zorgt er voor dat opgedane kennis en ervaringen worden gedeeld met elkaar maar ook beschikbaar komen voor de volgers. Hierdoor wordt Zuid-Holland op termijn klimaatbestendiger en wordt bijgedragen aan een groene, schone en veilige leefomgeving. We zetten hiermee een stap naar een circulaire economie: de next level van de nieuwe economie. Alleen door middel van duurzame innovaties houden we een duurzame, sterke en toekomstbestendige landbouw in de provincie. De inspanningen van de provincie voor verduurzaming richten zich op de gehele keten, van producent tot consument.

Deze doelen zijn mede gebaseerd op het op 29 juni 2016 door Provinciale Staten vastgestelde Ambitiedocument Innovatieagenda Duurzame Landbouw.

In 2018 is gestart met de uitvoering van de subsidieregeling "Stimulering maatschappelijke initiatieven duurzame landbouw" (vastgesteld bij de Begroting 2018). Ook is in 2017 gestart met de ondersteuning en samenwerking met het Programma Jong Leren eten (www.JongLerenEten.nl) voor de periode 2018-2020.

Bijstelling beleidsrealisatie

Ook voor dit doel is de Najaarsnota 2019 in verband met de collegewisseling beleidsarm opgezet. Alle aanpassingen in de najaarsnota komen voort uit actuele voortgangsinformatie binnen bestaand beleid en worden gefinancierd uit de eigen programmareserves.

In de vastgestelde visie Rijke Groenblauwe leefomgeving en de bijbehorende Uitvoeringsagenda staat de ambitie van een “sprong naar een economisch en ecologisch volhoudbaar landbouw- en voedselsysteem“. Dit is nodig om een rijke groenblauwe leefomgeving te krijgen en te behouden. Daarvoor is een transitie naar een duurzaam landbouw-  en voedselsysteem nodig. Hierdoor wordt Zuid-Holland op termijn aantrekkelijker, klimaatbestendiger, biodiverser, schoner en circulairder met een toekomstbestendige landbouwsector. We zetten hiermee een stap naar een circulaire economie: de next level van de nieuwe economie en een bijdrage aan de ambitie van de rijkste groenblauwe leefomgeving. Het gaat om samenwerken en een grote sprong maken.

Bedragen × €1,000
 • Vastgestelde begroting
 • Bijstelling