Najaarsnota 2019

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

Doel 2-2 Een adequaat aanbod van openbaar vervoer

Doel 2-2 Een adequaat aanbod van openbaar vervoer

Doel en beoogd maatschappelijk effect?

Een goed aanbod van openbaar vervoer wil de provincie bereiken door:

  • Goed functionerende dienstverlening OV voor bus, regionaal spoor en waterbus;
  • Het op orde brengen van de OV-Infrastructuur;
  • Verbeteren kwaliteit openbaar vervoer.

Om aan de ambitie en gestelde doelen invulling te geven zet de provincie in op efficiënt en effectief regionaal openbaar vervoer dat goed aansluit bij de maatschappelijke vraag. Openbaar vervoer is geen doel op zich, maar ondersteunend aan de wens van de reiziger om van A naar B te komen. Er liggen hierbij voor de provincie kansen in verbinding van openbaar vervoer met de verstedelijkingsopgave, economische transitie en energietransitie.

Hoogwaardig openbaar vervoer levert een steeds grotere bijdrage aan het verbeteren van het vestigingsklimaat in Zuid-Holland. Ook levert openbaar vervoer een belangrijke bijdrage aan het beheersbaar houden en waar mogelijk verminderen van knelpunten in het stedelijk gebied. Daarom werkt de provincie aan een kwaliteitsimpuls voor het openbaar vervoer. Belangrijk element hierin is de ontwikkeling van Randstad-net (R-net) in Zuid-Holland: een hoogwaardig netwerk van bus-, tram-, metro- en treinverbindingen. In het kader van R-net wordt ingezet op de veelgebruikte lijnen, daar waar de maatschappelijke vraag naar openbaar vervoer het grootst is.

Openbaar vervoer heeft ook een belangrijke sociale functie en draagt bij aan het vitaal en leefbaar houden van het landelijk gebied. Voor het landelijk gebied is de doelstelling om het openbaar vervoer efficiënter in te richten en beter aan te laten sluiten op de vraag, zodat kwetsbare groepen in de samenleving mobiel kunnen blijven. Hierbij wordt ook gekeken naar andere systemen dan de traditionele lijnbus. Bij de voorbereiding van aanbestedingen van OV-concessies wordt daarom aandacht besteed aan het goed aansluiten van vraag en aanbod.

Bijstelling beleidsrealisatie

Ook voor dit doel is de Najaarsnota 2019 in verband met de collegewisseling beleidsarm opgezet. Alle aanpassingen in de najaarsnota komen voort uit actuele voortgangsinformatie binnen bestaand beleid en worden gefinancierd uit de eigen programmareserves.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling