Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Doel 3-1 Een groeiende, duurzame en innovatieve economie

Doel 3-1 Een groeiende, duurzame en innovatieve economie

Doel en beoogd maatschappelijk effect?

De provincie wil de regionale economie versterken door ruimte te scheppen voor economische groei die duurzaam en innovatief is. Zo wil de provincie bestaande en opkomende economische sectoren stimuleren en meer bedrijvigheid en werkgelegenheid creëren.

Zuid-Holland staat voor een aantal strategisch economische opgaven. Versnelde innovatie is noodzakelijk om voorop te kunnen blijven lopen in de sterke sectoren van onze regionale economie en bij de aanpak van maatschappelijke opgaven. Daarnaast zorgt digitalisering en verduurzaming van de energievoorziening voor een transitie naar de nieuwe economie. Tot slot dient er een aantrekkelijk vestigingsklimaat te worden gecreëerd om bedrijven te behouden en nieuwe bedrijvigheid en talent aan te kunnen trekken. Daarbij is de kwaliteit van ons vestigingsklimaat in balans met onze leefomgeving.

Omdat regio’s steeds meer motoren van economische groei zijn heeft de provincie daarin een belangrijke rol. Daarom kiest de provincie voor vergroting van de innovatiekracht van het kennisintensieve Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in de topsectoren en versterking van het organiserend vermogen van economische clusters. Ook zet de provincie in op een duurzame transitie van de Greenports en het Haven Industrieel Complex (HIC) om de sterke positie van deze clusters in de wereld te behouden en het moderniseringsproces van deze clusters te faciliteren.

Bijstelling beleidsrealisatie

Ook voor dit doel is de Najaarsnota 2019 in verband met de collegewisseling beleidsarm opgezet. Alle aanpassingen in de najaarsnota komen voort uit actuele voortgangsinformatie binnen bestaand beleid en worden gefinancierd uit de eigen programmareserves. In totaal wordt er voor circa € 7 mln verplaatst vanuit 2019 naar 2020 en later. Er wordt geen bijdrage gevraagd uit de algemene middelen van de provincie.

Essentieel bij onderstaande beschrijvingen is dat dit doel voor een belangrijk deel moet worden geprognosticeerd op basis van schattingen (van derden of van de provincie zelf) voor geplande gesubsidieerde activiteiten van jaar op jaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor de nu opgenomen budgetten voor Spacecampus, Smitzh en de Campusregeling. Slechts een beperkt gedeelte is gebaseerd op zekerheden bij derden. Uiteraard is de nu voorliggende prognose de beste die met de huidige informatie opgesteld kan worden. Echter, omdat de huidige informatie later nog zal worden herzien, zullen in een aantal gevallen ook in volgende bijstellingsrondes uitgavepatronen van jaar op jaar nog worden aangepast.

Spacecampus
In de Begroting 2019 is de subsidieverlening voor de Spacecampus in Noordwijk goedgekeurd (€ 8 mln). Aan de hand van schattingen van begin 2019 is in de voorjaarsnota de verdeling van de kosten over de looptijd van het project aangepast. De eerder voorlopig opgenomen kosten voor 2019 (€ 4,5 mln) zijn toen verlaagd tot € 1,2 mln en herschikt over de andere jaren van looptijd t/m 2023. Nu bij najaarsnota wordt op basis van actuele schattingen de prognose verder verlaagd met € 1 mln en herschikt over de resterende looptijd.

SMITZH
Partners van de provincie werken momenteel aan de nadere planning voor het onderwerp SMITZH. Signalen uit het proces wijzen op een nadere spreiding van de activiteiten 2019 over de looptijd. In de najaarsnota wordt daarom voorgesteld om van de € 2 mln nu € 1 mln door te schuiven naar 2020 en verder. In de eerste bijstellingsmogelijkheid na vaststelling van de planning zal de verdeling over de jaren van de looptijd verder worden geactualiseerd.

Fieldlabs
Voor 2019 was voorzien om € 1,9 mln te besteden aan Fieldlabs. Het bedrag is in de voorjaarsnota verlaagd met
€ 0,5 mln. Nu wordt op basis van actuele informatie de totale looptijd verlengd en het resterende budget ad € 1,4 mln uitgesteld naar 2022. De strategische positionering vanuit het provinciehuis neemt in het complexe veld meer tijd in beslag dan eerder geschat.

EFRO - Interreg
Om zo veel mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de vraag uit de markt, is in de voorjaarsnota € 1 mln extra voor het onderwerp Interreg ter begroting gebracht voor 2019. De spreiding van de gesubsidieerde activiteiten over de looptijd wordt in de najaarsnota bijgesteld. Actuele verwachting is dat er in 2019 slechts € 0,1 mln zal worden besteed, in 2020 € 0,6 mln, in 2021 € 0,2 mln en in 2022 € 0,1 mln. Zodra de verleningen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden zal de verdeling van het budget over de jaren op basis van de werkelijke kasritmes worden bijgesteld.

MIT – fasering verleningen 2019, storting in reserve
Voor de gesubsidieerde activiteiten in het kader van de MIT-regeling heeft de markt in de regel meer tijd nodig dan enkele de periode van het verleningsjaar. Verwachting is dat dit ook voor de verleningen in 2019 het geval zal zijn. Op basis van de eerste verleningen 2019 en ervaringscijfers voor de nog te verlenen dossiers 2019 worden de lasten uit het budget 2019 nu gespreid over meerdere jaren. De toekomstige middelen worden in 2019 zolang gestort en bewaard in de reserve MIT en ten laste van de uitvoeringsjaren op de begroting gezet. Het effect ten opzichte van de voorjaarsnota is een extra storting in de reserve MIT van € 0,8 mln omdat er nu naar verwachting meer gesubsidieerde activiteiten in 2020 en later zullen plaatsvinden dan in de voorjaarsnota verwacht werd.
In de jaren 2020 en verder zijn voor de genoemde activiteiten de onttrekkingen uit de reserve navenant verhoogd.

Voorgeschoten Rijksdeel MIT-regeling (onttrekking uit de programmareserve MIT)
In de Voorjaarsnota 2019 is via een onttrekking uit de programmareserve van € 2,3 mln voor het jaar 2019 het Rijksdeel voorgeschoten. Dit betrof het Rijksdeel in de uitloop van de MIT-subsidies 2017 en 2018 die pas in het jaar 2019 door de markt wordt uitgevoerd. Na de voorjaarsnota is via de Meicirculaire 2019 van het Rijk dit Rijksdeel ad € 2,3 mln overgemaakt aan de provincie. Het voorschieten van dit bedrag uit eigen reserves komt hiermee via de najaarsnota te vervallen. Het effect is minder onttrekking in 2019 uit de reserve MIT (€ 2,3 mln).

RNIZ: kasritme verleningen 2019
Ook voor de subsidies in het kader van de RNIZ-regeling heeft de markt in de regel meer tijd nodig dan enkel de periode van het verleningsjaar. Op basis van recente verleningen worden de lasten uit het budget 2019 dan nu ook gespreid over meerdere jaren. De middelen zijn in 2019 via de voorjaarsnota zolang gestort en bewaard in de reserve RNIZ en vervolgens in de uitvoeringsjaren op de begroting gezet. De cijfers uit de voorjaarsnota zijn nu marginaal bijgesteld.

Leerpark Drechtsteden
Onderdeel van de groeiagenda Drechtsteden is de ontwikkeling van een Fieldlab Smart Industry Campus op locatie, ‘Leerpark Drechtsteden’. Hiervoor is t/m 2031 geld in de begroting van de provincie vrijgemaakt. In de voorjaarsnota is € 0,1 mln doorgeschoven van 2019 naar 2020. Op basis van actuele prognoses wordt in de najaarsnota ook de resterende € 50.000 naar 2020 verplaatst. Het starten van de gesubsidieerde activiteiten neemt meer tijd in beslag dan eerder geschat, onder meer omdat de bouw van het pand voor de Smart Industry Campus is vertraagd en nog niet is begonnen.

Zuid Holland innoveert
In de ambities die GS heeft uitgesproken bij Voorjaarsnota 2018 is ook ‘Zuid-Holland innoveert’ opgenomen. De middelen voor 2019 ad € 1 mln worden op basis van actuele informatie over de onderliggende plannen en thema’s bijgesteld en opnieuw verspreid over 2019, 2020 en 2021. Het effect in de najaarsnota is een verschuiving van
€ 50.000 van 2019 naar 2020. Het betreft onder meer het onderwerp Startup in Residence.

ACCEZ
Een van de ambities in het kader van extra investeringen in slimmer, schoner en sterker Zuid Holland is de transitiecampus (ACCEZ). De spreiding over de looptijd van de € 5 mln die hiervoor bestemd is, is op basis van actuele informatie van de partners nu bijgesteld. De plannen van de betrokken universiteiten voor de twee geselecteerde projecten Binckhorst Den Haag (circulaire gebiedsontwikkeling) en het Groene Hart (kringlooplandbouw) zijn aangepast. In de najaarsnota wordt € 1 mln verplaatst uit 2019 naar 2022.

Life Science (RegMed)
Op basis van actuele informatie wordt het budget voor Life Science licht bijgesteld. Er wordt in 2019 iets minder uit de reserve Life Science ter begroting gebracht, en de jaren daarna juist iets meer. Het gaat om beperkte bedragen (minder dan € 0,1 mln per jaar).

Schaalsprongprogramma (procesgeld)
Een gedeelte van het beschikbare procesgeld uit het Schaalsprongprogramma 2019 is niet nodig. Er wordt € 0,6 mln teruggegeven aan de algemene middelen. Daarnaast wordt er € 0,4 mln uit het Materieel budget 2019 verplaatst naar het Personeelsbudget. Tot slot wordt een klein bedrag intern afgestaan en verplaatst naar het budget voor IQ – Economic Board Zuid Holland (€ 52.000 structureel).

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling