Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Doel 3-3 Beter benut (bebouwd) gebied

Doel 3-3 Beter benut (bebouwd) gebied

Doel en beoogd maatschappelijk effect?

Steden en dorpen zijn de afgelopen tientallen jaren enorm gegroeid ten koste van de landelijke gebieden daarbuiten. De provincie wil daarom vooral bouwen binnen het bestaande bebouwde gebied. Op deze wijze gaan we zuiniger om met de schaarse ruimte. Een andere reden om dit te doen, is dat de steden steeds belangrijker zijn geworden als motor van de economie. De provincie wil de kwaliteit van het stedelijk gebied daarom verbeteren door het nóg aantrekkelijker maken om daar te wonen en te werken. Dit kan door te bouwen nabij knooppunten van openbaar vervoer, zoals treinstations. Ook kunnen leegstaande gebouwen en verwaarloosde gebieden opnieuw gebruikt worden, (vaak) voor een nieuwe functie. Het is niet de bedoeling dat de steden aaneengroeien tot één grote metropool. De verschillen tussen en binnen de steden zijn juist een belangrijke kwaliteit. Bruisende binnensteden zijn even belangrijk als rustige woonwijken.
Ook zijn er plekken nodig waar functies elkaar kunnen versterken, broedplaatsen voor vernieuwende bedrijven.
De wijze en de schaal waarop dit gebeurt is per stad verschillend. De steden zijn onderling verbonden en vormen als het ware een netwerk. De provincie zet in op het verbeteren van dit netwerk.
Voorwaarden voor nieuwe ontwikkelingen zijn dat ze duurzaam zijn en inspelen op klimaatverandering en nieuwe vormen van energie.
Bovenstaande aanpak is een radicale wijziging ten opzichte van de “traditionele” verstedelijking en dus een enorme opgave die veel inzet van de provincie en een goede samenwerking met onze partners vraagt.
In dit kader is de concernopgave Implementatie Omgevingswet ook van belang. Doel is de provinciale organisatie samen met de bestuurlijke partners voor te bereiden op de invoering van deze wet per 2021. De wet beoogt minder regels voor burgers en initiatiefnemers, bundelt regelgeving, zorgt voor eenduidige instrumenten, kortere procedures en een landelijk digitaal stelsel dat randvoorwaardelijk is voor de invoering.

Bijstelling beleidsrealisatie

Ook voor dit doel is de Najaarsnota 2019 in verband met de collegewisseling beleidsarm opgezet. Alle aanpassingen in de najaarsnota komen voort uit actuele voortgangsinformatie binnen bestaand beleid en worden gefinancierd uit de eigen programmareserves.

Doorschuiven budget Knelpunten transformatie binnenstedelijke locaties en PDV
PS heeft bij de behandeling van de begroting 2019 via amendement A646 € 3 mln beschikbaar gesteld voor Knelpunten transformatie binnenstedelijke locaties en Perifere detailhandel Vestigingen (PDV). Hiervan is op dit moment circa 1,5 mln gereserveerd voor projecten in Nissewaard en Alphen a/d Rijn. Voor de benutting van de overige 1,5 mln zijn gesprekken gaande met diverse gemeenten. Gelet op de fase van onderhandeling met desbetreffende gemeenten is de verwachting dat deze middelen pas in 2020 daadwerkelijk zullen worden ingezet, derhalve wordt voorgesteld om €1,5 mln voor dit doel door te schuiven naar 2020.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling