Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Doel 3-5 Vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans

Doel 3-5 Vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans

Doel en beoogd maatschappelijk effect?

In deze periode van economische groei is de vraag naar woon- en werklocaties groot. De provincie wil zorgvuldig omgaan met de schaarse ruimte, bedrijfslocaties realiseren die de vitaliteit en kracht van het bedrijfsleven versterken en komen tot levendige en gezonde centra. Een goede balans van vraag en aanbod van werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel) is hiervoor een basisvoorwaarde. Op dit moment is er een (kwalitatieve en kwantitatieve) onbalans tussen vraag en (plan)aanbod. Dit leidt tot ongewenste leegstand en een overschot aan onbenutte plancapaciteit. Het draagt ook niet bij aan een gezond en krachtig bedrijfsleven en leidt tot verslechtering van de leefkwaliteit.
De provincie voorziet op regionaal niveau, samen met gemeenten, marktpartijen en woningbouwcorporaties, in voldoende en passende woningen voor de verschillende doelgroepen. Hierbij gaat de voorkeur uit naar nieuwe woningbouw binnen bestaand stads- en dorpsgebied met hoogwaardig openbaar vervoer. De provincie is terughoudend over het toevoegen van nieuwe woningbouwlocaties buiten bestaand stads- en dorpsgebied en vraagt om de gevoeligheid voor bodemdaling van een gebied zichtbaar mee te wegen.
De provincie heeft de ambitie om alle woningen in Zuid-Holland in 2035 CO2-neutraal en vóór 2050 zo ingericht en ingepast te laten zijn dat deze de klimaatveranderingen aan kunnen. Nieuwe woningen dragen bij aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving in Zuid-Holland. Nieuwe woningen zijn energie-neutraal of leveren energie en zijn toegerust op de gevolgen van klimaatverandering (heftige regenbuien, perioden van droogte en hittestress) en bodemdaling. Gemeenten maken, in samenspraak met de provincie, regionale woonvisies en regionale woningbouwprogramma's waarin bovengenoemde doelstellingen zijn uitgewerkt.

Bijstelling beleidsrealisatie

Ook voor dit doel is de Najaarsnota 2019 in verband met de collegewisseling beleidsarm opgezet. Alle aanpassingen in de najaarsnota komen voort uit actuele voortgangsinformatie binnen bestaand beleid en worden gefinancierd uit de eigen programmareserves. In totaal wordt er voor circa € 5 mln verplaatst vanuit 2019 naar 2020 en later. Er wordt geen bijdrage gevraagd uit de algemene middelen van de provincie.

Essentieel bij onderstaande beschrijvingen is dat dit doel voor een belangrijk deel moet worden geprognosticeerd op basis van schattingen (van derden of van de provincie zelf) voor geplande gesubsidieerde activiteiten van jaar op jaar. Slechts een beperkt gedeelte is gebaseerd op zekerheden bij derden. Uiteraard is de nu voorliggende prognose de beste die met de huidige informatie opgesteld kan worden. Echter, omdat de huidige informatie later nog zal worden herzien, zullen in een aantal gevallen ook in volgende bijstellingsrondes uitgavepatronen van jaar op jaar nog worden aangepast.

Greenports
Voor het onderwerp Greenports is t/m 2023 eerder € 10 mln vrijgemaakt en ter begroting gebracht. In 2019 is een begroot bedrag van € 0,3 mln niet aangesproken. Het bedrag werd bewaard in de programmareserve en is in Voorjaarsnota 2019 ter begroting van 2019 gebracht, voor het onderwerp Fieldlab Vertical Farming van de Wageningen Universiteit. Na de voorjaarsnota is bekend geworden dat dit project via EFRO – Kansen voor West zal worden gefinancierd. De middelen blijven alsnog in de reserve staan. Verder is de netwerkbijdrage aan de Greenports Boskoop en Aalsmeer dit jaar niet nodig, omdat beide Greenports de subsidie kostenneutraal hebben verlengd. Het budget ad € 0,2 mln wordt verplaatst naar 2023.

Bedrijventerreinen
De subsidieregeling voor herstructurering van bedrijventerreinen loopt af. Vanuit een van de resterende projecten (Port Valley Rotterdam) is looptijdverlenging aangevraagd. De financiële gevolgen daarvan worden in de najaarsnota verwerkt. Het gaat om € 4 mln teruggaaf in het jaar 2019 als gevolg van bij de provincie t/m 2018 verantwoorde lasten. Vervolgens zullen deze lasten conform gevraagd uitstel alsnog in de periode 2019 t/m 2022 worden verantwoord. In elk van de jaren zal € 1 mln worden geboekt. Voor de jaren 2020 t/m 2022 zal in 2019 daarom zolang een storting in de reserve Bedrijventerreinen plaats vinden as € 3 mln.
Daarnaast is na voorjaarsnota bekend geworden dat project De Dijk in Maassluis is afgerond. Omdat activiteiten niet zijn uitgevoerd wordt € 0,8 mln aan de provincie terug gegeven. Deze middelen komen ten gunste van de algemene middelen van de provincie.

Procesgeld bedrijventerreinen e.a.
Uit de actuele prognose van de benodigde middelen voor procesgeld werklocaties (bedrijventerreinen e.a.) blijkt dat er € 0,4 mln niet nodig is in 2019. Dit wordt teruggegeven aan de algemene middelen van de provincie.

Human Capital
Uit actuele planningen van partners blijkt dat de activiteiten waar in 2019 budget voor is vrijgemaakt, voor een gedeelte in 2020 zullen plaatsvinden. Er wordt in het budget € 0,5 mln verplaatst van 2019 naar 2020.

Doorschuiven budget Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw Regio Rotterdam
In samenwerking met de Rotterdamse regio heeft de provincie een subsidieregeling opgesteld om de spreiding van sociale woningbouw in deze regio te stimuleren. Voor dit doel is er voor een periode van 4 jaar een bedrag van € 5 mln beschikbaar, waarvan € 4 mln vanuit de provincie wordt bijgedragen en € 1 mln vanuit de gemeente Rotterdam. De planning was dat de subsidieregeling in juni/juli 2019 zou worden vastgesteld maar inmiddels is de verwachting dat dit 4e kwartaal 2019 zal worden. De eerste subsidies zullen op zijn vroegst pas begin 2020 kunnen worden verleend, aangezien de aanvragen ook voor advies langs de samenwerkende gemeenten gaan. Derhalve wordt voorgesteld het voor 2019 gereserveerde budget van € 1,3 mln door te schuiven naar 2020.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling