Najaarsnota 2019

Investeringsbudgetten

Investeringsbudgetten

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

De wijzigingen voor programma 2 zijn opgenomen in het nieuwe PZI 2020-2049 dat in november als onderdeel van de Begroting 2020 wordt behandeld.

Binnen het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur, onderdeel beheer- en onderhoud, worden de investeringen in 2019 met € 4,6 mln verhoogd. Dit bedrag bestaat uit het saldo van:

  • Doorgeschoven middelen voor projecten die in 2018 niet zijn geactiveerd (€ 5,6 mln). Het betreft diverse projecten, o.a. N214a/b, N216a, N222a en N479a/N480b in de voorbereidingsfase (€ 2,4 mln). Daarnaast worden een aantal projecten die in 2018 of eerder zijn opgeleverd, nu financieel afgesloten (€ 3,2 mln);
  • Projecten die al in 2019 worden opgeleverd in plaats van 2020 (€ 8,4 mln). Het betreft onderhoud aan de kunstwerken op traject 5 en 7;
  • Extra projecten die worden uitgevoerd. Dit betreft kleine oeververvangingsprojecten in traject 1 en 2 (€ 0,5 mln);
  • De scopewijziging binnen het onderhoud N231 (€ 2 mln). Knelpunten rond de aanleg van de verkeersveiligheidsmaatregel, rotonde op de kruising N231 met de weg Achtienkavels, zijn opgelost. Hierdoor kan de rotonde in de N231, gemeente Nieuwkoop, nog wel binnen het planmatig onderhoud aan de N231 worden aangelegd;
  • Projecten die in de uitvoering duurder zijn geworden doordat in de uitvoering meer kosten zijn gemaakt dan begroot. Het betreft oeververvanging Gouwe (€ 0,5 mln), puin in ondergrond en vertraging, en onderhoud aan de N207 (€ 0,5 mln), noodzakelijke aanpassingen in het bestek voor realisatie damwand in combinatie met kabels en leidingen;
  • Projecten waarvan de oplevering en daarmee de activering van het werk is doorgeschoven naar 2020 (€ 13 mln). Het betreft onder andere het onderhoud aan de N207, N218 en de N470. De vertraging is ontstaan door een combinatie van interne en externe factoren: de langer dan geplande doorlooptijd in het overleg met de omgeving, de totstandkoming van het bestek, het niet realiseren van de minnelijke verwerving van de benodigde gronden en de technische complexiteit van de uit te voeren werken.

De belangrijkste wijzigingen voor de nieuwbouwprojecten 2019 zijn:

Projectnaam
(bedragen x € 1 mln)

Uitg/Ink

Wijziging

Toelichting

Paragraaf Wegen

Brug Leidschevaart (corridor N207 Noord)

U

0.9

Nazorgfase, project in 2018 geactiveerd

N207 obstakelvrije zone, vervangen rotonde en grondverbetering (Functionele verbeteringen wegen)

U

0.5

Bijstelling projectbudget

N216B rotonde Goudriaan (Functionele verbeteringen wegen)

U

-1.4

Naar 2020

Gelijkvloerse kruising N214/216

U

0.3

In 2018 niet geactiveerd

Wegenproject Westland algemeen

U

-0.3

Nazorgfase, project 1 keer geactiveerd

I

0.6

Nazorgfase, project 1 keer geactiveerd

N222 Verdubbeling Veilingroute

U

-1.5

Bijstelling projectbudget

I

-1.5

Bijstelling projectbudget

Bijdrage aan GO traject N231 a

U

1.9

Bijstelling projectbudget

N470 Groot onderhoud en verkeersveiligheids- en energiemaatregelen (Maatregelen verkeersveiligheid en Energietransitie Infrastructuur)

U

-8.5

Naar 2020

Beter Benutten Goederenvervoer Centrale As

U

-14.3

Naar 2020

I

-10.8

Naar 2020

Pilot SolaRoad zwaar verkeer (Energietransitie Infrastructuur)

U

1.8

Van 2018

Uitrol opwaarderen VRI's (Dynamisch Verkeersmanagement (DVM))

U

-0.9

Naar 2020

Bijdrage aan infrastructuur (Westelijke Dordtse Oevers

U

-4.4

Naar 2021

Inpassing Sportlaan Lisse

U

1.3

Van 2020

Openbaar Vervoer

Buscorridor Alphen-Schiphol: N207 Kruisweg- Rijnswoude (T3) (HOV-net Zuid-Holland Noord)

U

-0.2

Nazorgfase, project in 2018 geactiveerd.

Voorziening Bestuursovereenkomst Leiden: bijdrage (HOV-net Zuid-Holland Noord)

U

-30.2

Naar 2025

P+R voorziening Numansdorp

U

0.6

Bijstelling projectbudget

HOV-Net Zuid-Holland Noord

U

-2.5

Bijstelling projectbudget en deel naar latere jaren

I

0.5

Bijstelling projectbudget en deel naar latere jaren

R-Net (HOV-net Zuid-Holland Noord)

U

3.1

Bijstelling projectbudget

Fietspaden (Uitvoeringsagenda ‘Samen verder fietsen’)

Projectmanagement Fiets (2019-2023)

U

-2.8

Naar 2023

F227.5 Virulypad Zoetermeer-Delft

U

1

Van 2018

F228.5 P. Bregmanlaan - Kleihoogt (SFR)

U

-0.3

Bijstelling projectbudget

I

-0.2

Bijstelling projectbudget

F228.6 Hoogseweg - Pijnacker (SFR)

U

0.1

Van 2018

F431.1 Groot Ammers Molenkade

U

-0.5

Naar 2020

F570 Fietstunnel Nieuwe Tonge (N215)

U

-0.7

Naar 2020

F508.2 Fietsbrug Haagse Trekvliet  (SFR)

I

-0.5

Naar 2021

F605 Fietspaden Nieuwe Driemanspolder

U

-0.5

Naar 2020

F606 Lage Rijndijk – Hoge Rijndijk

U

0.2

Naar 2020

F608 Fietspad Oegstgeesterkanaal

U

-0.1

Bijstelling projectbudget

Extra inzet fietsveiligheid (amendement 517)

U

-0.6

Naar 2020

F691 Overstapplaats Auto-Fiets-Auto (AFA)

U

-0.5

Naar 2022

Uitbreiding fietsenstallingen Sassenheim

U

-0.2

Naar 2020

Uitbreiding fietsenstallingen Gorinchem CS

U

-0.1

Naar 2021

Uitbreiding fietsenstallingen Leiden Lammenschans

U

-0.5

Naar 2021

F900.5 Fietsbrug Oude Rijn (Katwijk)

U

6.3

In 2018 niet geactiveerd

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid maatregel N211a: Turborotonde N211/N465 (Monster)

U

-3.4

Naar 2020

I

-2.2

Naar 2020

N215 Melissant - Dirksland

U

-15.4

Naar 2020

I

-6.4

Naar 2020

Verkeersveiligheidsmaatregelen traject N218-N496 (Maatregelen verkeersveiligheid)

U

-0.5

Naar 2021

Rotonde N223 Oostbuurtseweg/Noordlierweg (De Lier) (Aanpassingen hoofdrijbaan N223 (Westland, Midden-Delfland))

U

-0.7

Bijstelling projectbudget

I

0.6

Bijstelling projectbudget

N223 Duurzaam Veilig fase 3 (Aanpassingen hoofdrijbaan N223 (Westland, Midden-Delfland))

U

0.5

In 2018 niet geactiveerd voorbereidingsfase

Aanpassing kruising N446/Oudendijkseweg (Maatregelen verkeersveiligheid)

U

0.1

In 2018 niet geactiveerd

Reconstructie N484

U

0.1

In 2018 niet geactiveerd voorbereidingsfase

Vaarwegen

Realiseren vaarwegmanagement (DVM)

U

0.9

Bijstelling projectbudget

Doorontwikkeling centrale objectbediening (Realiseren vaarwegmanagement (DVM))

U

-4.1

Naar 2020

Loswal Hoogewaard (Functionele verbeteringen VW (bijdrage aan GO VW)

U

0.1

In 2018 niet geactiveerd voorbereidingsfase

Overzicht Overhead

Projectnaam
(bedragen x € 1 mln)

Fase V/U

Te activeren was

Te activeren wordt

Jaar activeren was

Jaar activeren wordt

Implementatie digitale dienstverlenging omgevingsdiensten en PZH

U

1

0

2019

2020

Nieuwe meldkamer beveiliging

U

1

1.4

2019

2019

MJOP Provinciehuis-Bouwkundig

U

1.1

0.4

2019

2019

MJOP Provinciehuis-Installaties

U

4.5

0.6

2019

2019

Project Renovatie C gebouw

U

0.4

0

2019

-

In bovenstaande tabel worden de afwijkingen op de Investeringskredieten weergegeven in jaar en of bedrag met betrekking tot jaarschijf 2019

Implementatie digitale dienstverlenging omgevingsdiensten en PZH
Dit betreft het verschuiven van het investeringskrediet van 2019 naar 2020 voor de Implementatie digitale dienstverlenging omgevingsdiensten en PZH.
In 2020 stond er reeds een separaat investeringskrediet van € 1,1 mln aangaande dit onderwerp, na deze mutatie in de najaarsnota worden deze kredieten samengevoegd en bedraagt het totaal na deze wijziging € 2,1 mln.

Nieuwe meldkamer beveiliging
Aanvraag aanvullend Investeringskrediet voor de nieuwe meldkamer beveiliging.
De aanbesteding voor de meldkamer komt € 0,4 mln hoger uit als gevolg van marktwerking.

MJOP Provinciehuis (Bouwkundig en Installaties)
Het MJOP (het meerjaren-onderhoudsprogramma voor het Provinciegebouw) wordt periodiek eens in de 4 jaar herijkt. Voor deze herijking heeft een extern bureau eind 2018 een nulmeting uitgevoerd van het actuele onderhoudsniveau van het gebouw. De resultaten van deze meting zullen financieel worden vertaald in het nieuwe MJOP 2019-2022.

In de huidige begroting is op totaalniveau voor de periode 2019-2033 voldoende investeringskrediet aanwezig om de benodigde werkzaamheden welke voortkomen uit het nieuwe MJOP met een Investeringskarakter op te vangen. Wel vindt er onder meer een herschikking van € 4,6 mln vanuit de jaarschijf 2019 naar latere jaren plaats, zodat de verdeling van de Investeringskredieten aansluiten bij de planning.

Project Renovatie C gebouw
Bijstelling exploitatiebudget tijdelijke locatie
Op basis van regelgeving in Besluit Begroting en Verantwoording dient er een technische aanpassing plaats te vinden tussen het exploitatie- en investeringsbudget (€ 0,4 mln) van het projectbudget Renovatie C gebouw.