Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

1.4.7.1

Aantal hectare Natuurnetwerk Nederland in beheer met SNL subsidie

27.416 (2015)

29.268

29.424

30.033

31.663

1.4.7.2

Aantal ha (cumulatief) waar herstelmaatregelen zijn uitgevoerd in PAS-gebieden

280 (2014)

1.080

1.281

1.474

1.500

1.4.7.3

Aantal hectare leefgebied binnen het nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer (open grasland, natte en droge dooradering, open akkerland)

12.825 (2015)

16.000

16.000

16.000

PM

ga terug