Najaarsnota 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

3.6.3.1

Aantal partijen erfgoedtafels

265

285

285

285

285

3.6.3.2

Waardering partijen erfgoedtafels

7,5

8

8

8

8

3.6.3.3

Percentage cofinanciering erfgoedlijnen

250

250

250

250

250

3.6.3.4

Aantal gesubsidieerde projecten / activiteiten Maatregelenpakket Erfgoedlijnen

50

50

50

50

50

ga terug