Najaarsnota 2019

Financieel beeld

Mutaties op lasten, baten en reserves per programma

Mutaties op lasten, baten en reserves per programma

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo lasten en baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Mutaties reserves

Resultaat

Programma 1

-275

887

-1,162

410

-3,265

3,675

2,512

Programma 2

-238

98

-336

3,730

1,835

1,895

1,559

Programma 3

-19,736

313

-20,048

6,389

-8,915

15,304

-4,744

Programma 4

1,308

200

1,108

0

0

0

1,108

Overzichten en Middelen

4,023

-692

4,715

22,280

24,084

-1,804

2,911

Overhead

-3,611

-215

-3,396

0

-50

50

-3,346

Totaal

-18,529

590

-19,120

32,809

13,689

19,120

0

In bovenstaand overzicht zijn de bijstellingen in de najaarsnota weergegeven ten opzichte van de Voorjaarsnota 2019. Deze bijstellingen zijn nader toegelicht in de programma’s. De totale lasten zijn met circa € 18,5 mln afgenomen en de baten zijn met circa € 0,6 mln toegenomen. Tegenover deze afgenomen lasten en toegenomen baten staat per saldo een hogere storting in de reserve van € 19,1 mln.

Toelichting op grote wijzigingen:
De grootste bijstellingen in programma 1 zijn de toegenomen lasten als gevolg van Regiodeal Bodemdaling Groene Hart (€ 4,4 mln) en weidevogelkerngebieden (€ 6 mln). Deze lasten worden gedekt door een hogere onttrekking uit de reserve Groene Ambities. Tegenover deze toename in lasten staan lagere lasten door vertraging in de realisatie van NNN (€ 8,9 mln). De bijdragen voor NNN uit de reserve Ontwikkelopgave natuur en de reserve NatuurNetwerk Nederland dalen opgeteld met een gelijk bedrag. Tot slot dalen de lasten per saldo nog door diverse kleinere toe- en afnamen van lasten.

De grootste bijstellingen in programma 2 zijn de afgenomen beheer en onderhoudslasten door de overdracht van areaal naar Vijfheerenlanden (€ 1,5 mln) en overdracht van OV taken naar de provincie Utrecht als gevolg van de ontvlechting Vijfheerenlanden en herindeling (€ 0,8 mln). Daar staan hogere lasten tegenover voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in opdracht van derden (bijvoorbeeld gladheidsbestrijding, objectbediening en storingsonderhoud aan installaties) voor € 1 mln en een herverdeling van het budget voor Truckparking over toekomstige jaren (€ 1 mln)

De grootste bijstelling in programma 3 hebben betrekking op bijstellingen in de planning (van met name subsidies) waardoor uitgaven naar latere jaren worden verschoven. Het gaat dan bijvoorbeeld om MIT regeling (€ 0,8 mln), spacecampus (€ 1 mln), SMITZH (€ 1 mln), Fieldlabs (€ 1,4 mln), ACCEZ (€ 1 mln), Verduurzaming industrie (€ 2,2 mln), Botlekstroomnetwerk (€ 2 mln), herstructurering bedrijventerreinen project Port Valley Rotterdam (€ 2,9 mln), Greenports (€ 0,6 mln), Human Capital (€ 0,5 mln), kankerprojecten (€ 1,5 mln), restauratie monumenten (€ 0,8 mln), erfgoedlijnen (€ 0,7 mln) en bedrijvenregeling (€ 0,7 mln). Tegenover al deze lagere lasten staan lagere onttrekkingen aan de reserves (dan gepland) of hogere toevoegingen.

De grootste bijstelling in programma 4 betreft de verhoging van de lasten (€ 0,5 mln) ten dekking van een toename in aantal en omvang van WOB-verzoeken.

De grootste bijstellingen in Overzichten en middelen hebben betrekking op het toenemen van de lasten door het invullen van een stelpost voor Vijfheerenlanden (€ 4 mln). De toevoegingen en onttrekkingen hebben met name betrekking op de verwerking van mutaties en vrijval van reserves via de algemene reserve.

De afname van lasten in de overhead komt met name door de toerekening van de CAO-verhoging (€ 3,3) aan de programma's 1 tot en met 4.

Opbouw begroting 2019 t/m NJN 2019
In onderstaand overzicht is het totaal van de begroting voor 2019 weergeven inclusief de aanpassingen die nu bij najaarsnota worden gemaakt en in bovenstaande tabel weergegeven. Ten opzichte van de voorjaarsnota 2019 is het totaal aan begrote lasten dus afgenomen met € 18,5 mln tot een niveau van € 690,9 mln en zijn de baten minimaal gewijzigd. De toevoeging aan de reserves in 2019 is toegenomen tot € 410,9 mln na de extra toevoeging in de najaarsnota van € 32,8 mln en de onttrekking aan de reserves is toegenomen tot € 427,7 mln.

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo lasten en baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Mutaties reserves

Resultaat

Programma 1

195,574

42,702

152,872

131,518

159,980

-28,462

124,410

Programma 2

266,383

12,464

253,918

50,815

22,138

28,678

282,596

Programma 3

99,964

1,737

98,227

55,684

33,604

22,081

120,308

Programma 4

29,857

619

29,238

0

2,446

-2,446

26,792

Overzichten en Middelen

3,282

614,266

-610,984

172,873

209,328

-36,455

-647,439

Overhead

95,875

2,342

93,533

0

200

-200

93,333

Totaal

690,935

674,130

16,805

410,890

427,695

-16,805

0