Najaarsnota 2019

Financieel beeld

Bijstelling van de geraamde mutaties in de programmareserves

Bijstelling van de geraamde mutaties in de programmareserves

In onderstaand overzicht is voor alle reserves inzichtelijk gemaakt welke toevoegingen en onttrekkingen er hebben plaatsgevonden. Hierbij is tevens aangegeven bij welk doel deze toevoegingen en onttrekkingen zijn verantwoord.

Reservenaam
(bedragen x € 1.000)

Doel

Toevoeging

Onttrekking

Saldo mutaties

Algemene reserve

Algemene reserve

5-1

22,245

-3,088

19,156

Programmareserve 1

Groene ambities

1-2

410

-299

111

Groene ambities

1-3

0

-286

-286

Groene ambities

1-4

-705

-6,354

-7,059

Groene ambities

1-5

0

-75

-75

Groene ambities

3-3

0

-44

-44

Luchtkwaliteit (NSL)

5-1

0

-1,479

-1,479

Beheerplannen Natura 2000 en PAS

1-4

0

500

500

Vlietland

5-1

0

-106

-106

Milieuaspecten omgevingbeleid

5-1

0

-192

-192

Reserve Ontwikkelopgave natuur

1-4

0

4,974

4,974

NatuurNetwerk Nederland

1-4

0

3,957

3,957

Kosten/risico bestuursdwang OD's

5-1

0

-421

-421

IODS

1-4

705

840

1,545

Zandmotor

1-1

0

75

75

Programmareserve 2

1%-regeling Kunst

1-4

0

13

13

1%-regeling Kunst

5-1

0

-172

-172

Egalisatiereserve expl proj PZI

2-1

0

23

23

Egalisatiereserve expl proj PZI

5-1

0

-17,500

-17,500

Bereikbaarheid

2-1

2,660

2,142

4,802

Mobiliteit

2-2

4,000

-4,000

0

Egalisatiereserve beheer & onderhoud

2-1

-2,930

0

-2,930

Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)

1-3

0

-318

-318

Programmareserve 3

Meerjarenplan Bodemsanering

1-1

0

400

400

Meerjarenplan Bodemsanering

1-6

0

-163

-163

Meerjarenplan Bodemsanering

3-7

0

-454

-454

Bedrijventerreinen

3-5

0

2,935

2,935

Mitigatie/Energie

5-1

0

-100

-100

Overcommittering OP-West

5-1

0

-5

-5

Interreg-cofinanciering EFRO

3-1

400

0

400

Regionale netwerken topsectoren

3-1

-30

0

-30

Versterking economie

3-1

2,500

2,002

4,502

Versterking economie

3-5

650

267

917

MIT MKB Innovatiestimulering topsect

3-1

831

2,289

3,120

Opstellen integrale onderzoeksagenda

3-3

0

70

70

Risicoreserve Regmed XB

3-1

0

50

50

2019 DP Verduurzaming Industrie

3-2

2,200

0

2,200

Programmareserve 4

Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen

3-6

-162

1,755

1,593

Overzichten, middelen en overhead

Egalisatiereserve afschrijvingslst.

5-1

0

-896

-896

Alertheidsbudget

3-3

0

44

44

Alertheidsbudget

5-1

35

0

35

Frictiekosten algemeen

5-1

0

-126

-126

Jonge ambtenaren

Overhead

0

50

50

Eindtotaal

32,809

-13,689

19,120