Najaarsnota 2019

Financieel beeld

Mutatieoverzicht Najaarsnota 2019

Mutatieoverzicht Najaarsnota 2019

Inleiding
Onderstaand overzicht geeft de mutaties in het begrotingssaldo weer op basis van de Najaarsnota 2019. Per saldo is op basis van deze mutaties sprake van een toename van het begrotingssaldo met € 19,2 mln. Het begrotingssaldo voor jaarschijf 2019 komt daarmee op € 12,1 mln. De € 12,1 mln aan positief begrotingssaldo wordt (conform de begrotingssystematiek van de provincie) toegevoegd aan de algemene reserve.

(bedragen x € 1 mln)

Nieuwe collegeperiode

2019

2020

2021

2022

2023

A

Mutaties eerdere P&C producten

1

Mutaties in begrotingssaldo in eerdere P&C producten

-7.1

21.5

36.8

41.2

48.8

B

Exogene/Algemene ontwikkelingen:

1a

Provinciefonds algemene uitkering: Meicirculaire

-7.0

-3.9

-5.6

-7.8

-8.4

1b

Provinciefonds algemene uitkering: Septembercirculaire

-3.8

-0.1

2.0

2.4

1.7

1c

Decentralisatieuitkering Jong leren eten

0.1

C

Ontwikkelingen binnen de programma's:

1

Aanpassing kasritme Botlekstoomnetwerk

2.0

-2.0

2

Bijstelling spreiding sociale woningbouw / verstedelijking

2.5

-2.5

3

Bijstelling energieloket

0.4

-0.4

4

Bijstelling procesgeld projecten Kaderbesluit Groen 2018

0.6

-0.4

5

Bijstelling budgetten water

0.4

-0.1

-0.1

-0.1

6

Overige aanpassing kasritmes

1.2

-1.2

7

Vrijval reserve Bereikbaarheid voor ontvangen rijksbijdrage fietspaden

0.8

-2.0

2.5

2.2

8

Vrijval procesgeld Schaalsprong 2019

0.6

9

Vrijval UHB bedrijventerreinen De Dijk

0.8

10

Overige vrijval budgetten

1.1

11

Aanvullende posten IPO Begroting 2019

-0.1

12

Toename Wob verzoeken

-0.5

-1.0

-1.0

-0.5

13

Bijstelling exploitatiebudget tijdelijke locatie

-0.4

14

Receptie en beveiliging gebouw D

-0.1

-0.3

-0.3

-0.3

-0.1

15

Uitgaven energietransitie infrastructuur exploitatie

-0.3

16

Vrijval reserves conform collegeonderhandelingen

21.0

Totaal (B+C) Najaarsnota 2019

19.2

-13.9

-2.4

-4.0

-6.8

Begrotingssaldo Totaal (A+B+C)

12.1

7.6

34.4

37.2

42.0