Najaarsnota 2019

Programma 4 Bestuur en Samenleving

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

4.1.1.1

Aanpak (afspraken en proces) per prioritair gebied vastgesteld en uitgevoerd

N.v.t.

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

PM

4.1.1.2

Tussenrapportage aan PS uitgebracht

N.v.t.

4e

5e

6e

PM

ga terug